Postępowanie o zatwierdzenie układu: najczęstsze pytania i odpowiedzi

Postępowanie o zatwierdzenie układu to jedno z najważniejszych narzędzi restrukturyzacyjnych dostępnych dla przedsiębiorców w Polsce. Dzięki niemu firmy mogą uniknąć upadłości i znaleźć wyjście z trudnej sytuacji finansowej. W tym artykule odpowiemy na najczęściej zadawane pytania dotyczące tego procesu, aby pomóc przedsiębiorcom lepiej zrozumieć jego istotę i przebieg.

Na czym polega postępowanie o zatwierdzenie układu?

Postępowanie o zatwierdzenie układu to jedna z form postępowania restrukturyzacyjnego, która umożliwia przedsiębiorcom zawarcie układu z wierzycielami. Układ ten ma na celu restrukturyzację zobowiązań przedsiębiorstwa, co pozwala na poprawę jego płynności finansowej i kontynuowanie działalności gospodarczej. W ramach tego postępowania przedsiębiorca opracowuje plan restrukturyzacyjny, który następnie musi zostać zatwierdzony przez sąd.

Postępowanie o zatwierdzenie układu różni się od innych postępowań restrukturyzacyjnych tym, że udział sądu jest ograniczony do zatwierdzenia układu po wcześniejszym przeprowadzeniu głosowania nad układem. 

Kiedy warto rozważyć postępowanie o zatwierdzenie układu?

Postępowanie o zatwierdzenie układu warto rozważyć, gdy przedsiębiorstwo znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, ale nadal ma potencjał do kontynuowania działalności. Jest to szczególnie korzystne dla firm, które chcą uniknąć upadłości i zachować swoje miejsce na rynku. 

Warto jednak pamiętać, że nie każda firma kwalifikuje się do tego rodzaju postępowania – konieczne jest spełnienie określonych warunków:

  • PZU może wdrożyć firma, która jest niewypłacalna lub zagrożona niewypłacalnością.
  • Suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. 

Jakie dokumenty są potrzebne do rozpoczęcia postępowania o zatwierdzenie układu?

  • wstępny plan restrukturyzacyjny,
  • spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych,
  • sprawozdanie finansowe lub uzasadnienie przyczyn jego niezałączenia.

Jakie są główne etapy postępowania o zatwierdzenie układu?

Zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym: Dłużnik zawiera umowę z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym, który będzie odgrywał rolę nadzorcy układu.

Przygotowanie propozycji układowych: Doradca wspólnie z dłużnikiem opracowuje propozycje układowe, które będą przedmiotem głosowania wierzycieli.

Głosowanie nad układem: Doradca organizuje i przeprowadza głosowanie wierzycieli nad propozycjami układowymi. Głosowanie odbywa się bez udziału sądu.

Sporządzenie sprawozdania z głosowania: Po przeprowadzeniu głosowania doradca sporządza sprawozdanie, które jest następnie składane do sądu wraz z wnioskiem o zatwierdzenie układu.

Zatwierdzenie układu przez sąd: Rola sądu w tym przypadku ogranicza się do sprawdzenia zgodności układu z przepisami prawa oraz jego zatwierdzenia, jeśli nie ma ku temu przeszkód.

Kim jest doradca restrukturyzacyjny?

Doradca restrukturyzacyjny to kluczowa postać w procesie postępowania restrukturyzacyjnego, w tym również w postępowaniu o zatwierdzenie układu, w którym przejmuje funkcję nadzorcy układu. Jest to osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę i uprawnienia do wykonywania czynności związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw. Po uzyskaniu tytułu doradcy restrukturyzacyjnego osoba ta zostaje wpisana na listę doradców restrukturyzacyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. 

Doradca restrukturyzacyjny jest kluczowym wsparciem dla dłużnika, pomagając mu przejść przez skomplikowany proces restrukturyzacji. Jego zadaniem jest nie tylko opracowanie i wdrożenie skutecznego planu restrukturyzacyjnego, ale także zapewnienie, że cały proces przebiega zgodnie z przepisami prawa i w najlepszym interesie wszystkich zaangażowanych stron.

Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu doradca może pomóc przedsiębiorcy w skutecznym przeprowadzeniu procesu restrukturyzacyjnego, minimalizując ryzyko popełnienia błędów i zwiększając szanse na uzyskanie akceptacji wierzycieli.

Więcej na temat restrukturyzacji dowiesz się na stronie: https://plusrestrukturyzacje.pl/